کل کل دختر پسرا+18
مطالب طنز 
قالب وبلاگ
( ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ ))

ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ

.

.

.

.

.

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍﭘﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ !

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ !!!

ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ /?? ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ , ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ

ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ,

ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ . ﻧﮕﺎﻫﺶ

ﮐﻦ ???

ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!

ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ

ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ

ﮔﻞ ﺳﺮ , ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ

ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ , ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ . ﻳﺎﺩﺵ

ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺧﺘﺮﮎ ...

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﮑﻨﻨﺪ

ﻣﮕﺮ ...

ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...

ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺖ ﭘﺴﺮﻭ

ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﻮﻥ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻭﻧﺸﻮ

ﺑﺸﮑﻨﯽ ...

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻭ 

ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻩ...بدجور


[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 12:59 ] [ محمد رضا ]
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ :

ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ

ﭘﺴﺮ

ﺩﺍﺭﺩ .??????????????

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﺍﻵﻥ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ

ﭘﺮﺳﻢ . ﻋﻤﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﻮﻥ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ

ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺪﻩ :

خوب آماده اید بپرسم....

,

,

,

,

ﺩﺧﺘﺮﺍ ، « ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﻥ ﭼﻨﺪﻩ ؟ »

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺻﺤﯿﺢ

ﺑﺪﻩ ، ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ .

ﺣﺎﻻ

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ!!!!!!!!

 

نه خداییش استدلال حال کردید...


[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 12:42 ] [ محمد رضا ]
 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻴﮕﻪ ﺁﻗﺎ ﮐﻮﻟﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ میاین ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮ؟ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ : ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﻟﺮﺗﻮﻥ ﺁبیه؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﺵ ﺁﺑﻴﻪ ﻭﺳﻄﺶ ﺳﻔﻴﺪﻩ !! ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻳﻨﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖادامه مطلب
[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 12:41 ] [ محمد رضا ]

ﻻﮎ ﺯﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ:
ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺳﺖ راست ﺳﺎﺭﺍ 5ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ :))


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:49 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:43 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:41 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:40 ] [ محمد رضا ]
اووووف ..! مــــای گـــاد!
 
من خیلی هَـــپی ام!
 
چطوری مای فرند! کلی میست کرده بودم!
 
خدارو تنکس،همه چی اوکیه!!
 
وااای دَدی و مامی رو ببین!
 
وااااوووو تهران چقدر چینج شده!
 
قبلانا این میدون اونور نبود؟
 
آآآآخ آی لااااااو کبابِ ایرووونی با تومیتو!
 
ساری شما به تومیتو چی میگین ؟!

.

دختره بعد از برگشتن از سفر سه روزه از تایلند!!!

[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:37 ] [ محمد رضا ]


ادامه مطلب
[ جمعه بیستم تیر 1393 ] [ 13:3 ] [ محمد رضا ]
تخمين ساعت در ادا.رات  با استفاده از بو و عطر :
بوي دهن : 8 تا 9صبح !
بوي نون و خيار9 تا 10 !
بوي عرق : 10تا 12 !
بوي جوراب : 12تا 1 !
بوي ميکس عرق ، جوراب ، گلاب :
نماز ظهر !
بوي ناهار : 1 تا 2 !
بوي آرو.غ و گ.و.ز : 2 الي 3 بعد از ظهر …!

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 14:49 ] [ فرزانه ]


[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 9:9 ] [ فاطمه السادات ]
طرف به دوست دخترش میگه میدونی‌ فرق تو با بز چیه؟
دوست دخترش قهر میکنه میره...
اونم داد میزنه بیا بابا ...
فرقی‌ ندارین

[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 11:37 ] [ محمد رضا ]
ﺩﺧﺘﺮه ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ،
ﭘﺴﺮﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺵ ﻭﺭﻓﺖ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ؛
ﺁﺧﺮ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻻﯼ ﺩﻓﺘﺮﺵ .
ﺷﺐ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻩ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩ
ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ
ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ جیگر


[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 11:36 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه بیست و سوم خرداد 1393 ] [ 21:0 ] [ محمد رضا ]

حکیمی عرض میکرد:

 

گر بمیرد پسری دختری ترشیده شود

 

گر بمیرند پسران کل جهان لیته شود


[ جمعه بیست و سوم خرداد 1393 ] [ 20:32 ] [ محمد رضا ]


[ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ] [ 16:40 ] [ محمد رضا ]


[ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ] [ 16:38 ] [ محمد رضا ]


[ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ] [ 16:37 ] [ محمد رضا ]


[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 17:44 ] [ محمد رضا ]


[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 17:42 ] [ محمد رضا ]


[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 17:40 ] [ محمد رضا ]


[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 17:39 ] [ محمد رضا ]
به ۳۰ تا از شماره های موبایلم اس ام اس زدم سلام خوبی؟ من گوشیمو عوض کردم شمارت پاک شده ، میشه یه میس بندازی شماره ات رو سیو کنم ؟ تا الان ۲۷ میس کال دارم 

ببینید با چه شتر مرغ هایی من دوستم !


[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 22:35 ] [ فاطمه السادات ]
.
همه قبول دارن که :
توالت درب و داغون و کپک زده کثیف ولی قفلدار
بهتر از توالت ۶ستاره لوکس بدون قفله . . !
.


[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 17:47 ] [ فرزانه ]
روش تربیتی مادرم اینجوری بود که
مثلا من داشتم آشغال می ریختم می گفت داری آشغال میریزی ؟
میگفتم : نریزم ؟؟
میگفت می تونی بریزی ولی بعدش جرت میدم !


[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 17:45 ] [ فرزانه ]
گودزیلامون ازکلاس زبان اومد رفت دستشویی
بعدچنددقیقه میگم چیکارمیکنی اون تو ؟
میگه : i am reading :|


[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 17:43 ] [ فرزانه ]
دیروز رفتم آزمایش بدم
پولش شده سیصدو بیست هزار تومن
به بابام که گفتم میگه فقط اگه تو چیزیت نباشه من میدونمو تو :|


[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 17:43 ] [ فرزانه ]


[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 17:45 ] [ محمد رضا ]

 

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 17:30 ] [ محمد رضا ]

 

 


[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 17:28 ] [ محمد رضا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست,شايد آن خنده كه امروز دريغش كردي،آخرين فرصت همراهي ماست
امکانات وب
Online User


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

باران عشق